Program ,,Za Życiem".


W listopadzie 2017 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna stała się wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym i w ramach programu ,,Za Życiem” zrealizowała 144 dodatkowe godziny zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1602 zawartym w dniu 21.11.2017 roku w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, al. J. CH. Szucha 25, zwanym dalej ,,Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: Joannę Wilewską – Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a Powiatem Kamiennogórskim z siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58 – 400 Kamienna Góra reprezentowanym przez Jarosława Gęborysa – starostę. Kwota dofinansowania z MEN wynosiła 23 640 zł, z czego 15 000 zł przeznaczono ( zgodnie z porozumieniem ) na doposażenie placówki, szczególnie Sali Doświadczania Świata. Pozostałe środki to kwota 60 zł brutto x 144 godziny zajęć specjalistycznych. Wszystkie środki z programu zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie z realizacji zadań zostało przesłane do MEN w styczniu 2018 roku. Program będzie realizowany w latach następnych do 2021 roku. Całkowita kwota  dotacji celowej będzie wynosiła 304 440 zł.