Sprawozdanie z realizacji programu ,,Za Życiem".


W ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin ,,Za Życiem” w roku 2018  zrealizowano 1041 godzin różnorodnych zajęć specjalistycznych – terapeutycznych,  zajęć integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz konsultacji medycznych. Zrealizowano wszystkie godziny zajęć zgodnie z harmonogramem na 2018 rok. Dodatkowa jedna godzina została zrealizowana z odsetek na koncie. Celem oddziaływania było zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do zwiększonej pomocy w wyrównywaniu deficytów rozwojowych, podjęcie większej ilości działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju. Ilość zrealizowanych godzin dla każdego dziecka została dobrana indywidualnie w konsultacji z rodzicami, mając na uwadze możliwości dostosowania godzin pracy do możliwości organizacyjnych rodziców, ich pracy zawodowej, a także biorąc pod uwagę ilość godzin jakie zaproponowali rodzicom inni terapeuci, co w rezultacie miało na celu dostosowanie ilości godzin do możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. W roku 2018 udało się nawiązać współpracę z niepublicznym ośrodkiem integracji sensorycznej ,,Sensorek” w Wałbrzychu. Z usług tej placówki korzysta 4 dzieci z największymi deficytami rozwojowymi. W realizację programu w terminie od stycznia do 31 sierpnia 2018 r., zaangażowanych było 13 specjalistów oraz lekarz. Od 1 września do 31 grudnia 2018 r., zaangażowanych było 9 specjalistów.

Zrealizowano:

337 godziny terapii psychologicznej,

348 godzin terapii logopedycznej,

79 godzin terapii tyflopedagogicznej,

66 godzin terapii surdopedagogicznej,

102 godziny arteterapii,

43 godziny terapii pedagogicznej,

25 godziny rehabilitacji ruchowej,

12 godzin konsultacji lekarskich z lekarzem specjalistą chorób dziecięcych,

8 godzin dogoterapii,

19 godzin integracji sensorycznej ,,Sensorek”,

2 godziny konsultacji dla rodziców.

Liczba dzieci objęta programem ,,Za Życiem”: 16 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 8 lat. Ze względu na warunki organizacyjne roku szkolnego, w którym działa placówka, od września cześć dzieci przeszła do szkoły, a na ich miejsce zostali wprowadzeni nowi pacjenci. Z każdym z rodziców ( opiekunów prawnych ) podpisujemy kontrakt na realizację programu. Dla każdego dziecka tworzymy powołanie, w ramach którego zawarty jest termin realizacji dodatkowych zajęć, ich liczba, rodzaj zajęć oraz wszyscy specjaliści realizujący zadanie. Dla każdego dziecka uczestniczącego w programie prowadzimy dokumentację
w postaci harmonogramu terapii,  z datą, godziną oraz rodzajem zajęć, który jest podpisywany przez rodziców oraz specjalistę prowadzącego zajęcia.

Dodatkowa ilość godzin różnorodnych zajęć i terapii przyznanych w ramach programu „Za życiem” przełożyła się na efekty w postaci:

- zwiększonej ilości zrealizowanych ćwiczeń przewidzianych w programie terapeutycznym,

- możliwości skorzystania z większej ilości różnorodnych pomocy terapeutycznych tj. „Sala Doświadczania Świata”, które ze względu na ograniczenie ilości godzin przysługujących dziecku w miesiącu były
w mniejszym stopniu wykorzystywane,

- możliwości utrwalenia poszczególnych umiejętności dzięki częstszym spotkaniom terapeutycznym,

- zwiększonej ilości godzin do wykorzystania na konsultację po zajęciach z rodzicami dziecka, co wpływa na lepszą współpracę z rodzicami, a co za tym idzie ustalenie działań do podejmowania w domu, pomiędzy zajęciami,

- zwiększenie częstotliwości spotkań z dzieckiem, dziecko czuje się swobodniej, zna i pamięta miejsce, zabawy i otoczenie, zmniejszone poczucie lęku i niepewności u dziecka,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka, ale też zwiększanie motywacji do wysiłku   umysłowego,

- wskazywanie ( w miarę potrzeby ) innych specjalistów niezbędnych do pogłębienia diagnozy lub terapii,

- najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości  w rozwoju,

- aktywizowanie chęci mówienia poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka,

- zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które hamują prawidłowy rozwój mowy,

- ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami, który jest stymulacją  harmonijnego rozwoju mowy i funkcji poznawczych dziecka,

- wczesna - kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w  rehabilitowaniu dziecka  w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka ( profilaktyka ),

-   skoordynowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu dostępnych zajęć i zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny,

 - zwiększenie efektywności pracy, dzieci stały się bardziej śmiałe i chętne do współpracy,

- zwiększenie liczby godzin pozwoliło na utrwalenie materiału i stopniowanie trudności wprowadzanych nowych treści,

- dzieci szybko przyzwyczaiły się do nowego harmonogramu wizyt, zaczęły traktować poradnie jako rodzaj drugiego przedszkola,

- rodzice bardzo pozytywnie odebrali włączenie się pracowników poradni do programu. Od dawna zgłaszali zapotrzebowanie na zwielokrotnienie liczby godzin ( bezpłatnych ) i pomimo problemów organizacyjnych związanych czasami z dojazdem deklarują chęć współpracy ( dane uzyskane podczas spotkania dla rodziców ),

- lepszy kontakt z rodzicami i realna współpraca polegająca na wymianie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, przewidzianych konsultacji lekarskich, turnusów rehabilitacyjnych, funkcjonowania dziecka w dniu wizyty itp.