Jak i kiedy zatrudnić asystenta nauczyciela ?


Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej?

Asystenta – nie, bo jak wspomniano wcześniej taka funkcja nie istnieje w prawie oświatowym.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, (Dz. U. 2015 poz. 1113) od 1 stycznia 2016 r. zatrudnianie asystentów nauczycieli, pomocy nauczycieli na stanowiskach niepedagogicznych oraz nauczycieli wspomagających w oddziałach, w których uczą się dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną jest obligatoryjne i nie wymaga zgody organu prowadzącego.

O tym, kto będzie wspierał dziecko i w jakim wymiarze godzinowym, na jakim stanowisku ta osoba jest zatrudniona decyduje dyrektor – biorąc pod uwagę zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.Jeżeli osoba wspierająca jest w klasie/ grupie krócej niż wymaga tego funkcjonowanie dziecka, można zwrócić się do dyrektora o pisemne uzasadnienie takiej decyzji. Można też wnioskować o wskazanie dokładnego zakresu obowiązków osoby wspierającej oraz wyszczególnienie w Indywidualnym Planie Edukacyjno- Terapeutycznym, kto ma te obowiązki realizować, kiedy osoby wspomagającej nie ma w klasie .

Rozporządzenie określa, że osoba wspierająca jest zatrudniana w oddziale, nie do konkretnego dziecka. Jeżeli więc w klasie/ grupie jest dwójka lub więcej takich dzieci, to zgodnie z prawem można zatrudnić tylko jednego nauczyciela/ asystenta nauczyciela.

Podstawa prawna: par. 7 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113)

W przypadku dzieci z pozostałymi niepełnosprawnościami, dodatkowe osoby mogą zostać zatrudnione za zgodą organu prowadzącego.

Podstawa prawna: par. 7 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113)

W klasach specjalnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej od września 2014 można również zatrudniać asystentów nauczycieli (patrz pytanie 16).


 Czy nauczyciel wspomagający/ asystent nauczyciela powinien być na wszystkich lekcjach?

Według przepisów zależy to od decyzji dyrektora szkoły. W prawie oświatowym wyraźnie zaznaczono, że dyrektor ma uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem.

Podstawa prawna: ust. 4, 5, 6 par 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113)

Wg wspomnianych przepisów osoba wspomagająca dziecko niepełnosprawne może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez innych nauczycieli, w miarę potrzeb. Zakres obowiązków tych osób ustala dyrektor placówki.

Jeżeli zdaniem rodzica osoba wspierająca jest w klasie/ oddziale za krótko, należy zwrócić się do dyrektora o pisemne uzasadnienie tej decyzji (patrz pyt. 19) i wskazanie z nazwiska innej osoby, która będzie realizowała zadania związane z kształceniem specjalnym podczas nieobecności nauczyciela wspomagającego.

Taka sytuacja prawna jest niekiedy myląca dla rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do oddziałów integracyjnych, przekonani, że przez wszystkie lekcje w klasie będzie pracowało dwóch nauczycieli. Niestety po rozpoczęciu roku okazuje się, że po 2 godzinach nauczyciel wspomagający wychodzi z lekcji. Wnioskowaliśmy do MEN o uregulowanie tej sprawy, niestety bez skutku.

W praktyce samorządy usiłują niekiedy poczynić „oszczędności” na obecności nauczyciela wspomagającego i wprowadzają limity czasu pracy pedagogów wspomagających w klasach. Należy stanowczo reagować w sytuacjach, kiedy ze względu na brak nauczyciela wspomagającego na niektórych „mniej ważnych” zajęciach, jak np. muzyka, angielski czy wf, nakłania się rodziców, by dziecko niepełnosprawne w nich nie uczestniczyło. Te zajęcia są częścią podstawy programowej, którą każdy uczeń w normie intelektualnej i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim powinien zrealizować.

Sytuacja ta jest szczególnie częsta i jednocześnie szczególnie przykra, gdy chodzi o wycieczki i wyjazdy (zielone szkoły). Zniechęcanie rodziców uczniów niepełnosprawnych do udziału ich dziecka w takich zajęciach, a także grożenie, że pozbawionemu odpowiedniego wsparcia niepełnosprawnemu dziecku może stać się krzywda, jest dyskryminacją osoby niepełnosprawnej, a w odniesieniu do zajęć i wyjazdów, które odbywają się w ramach lekcji, także łamaniem konstytucyjnej zasady równości w dostępie do edukacji. Takie sytuacje są również sprzeczne z zapisami prawnymi, regulującymi organizację wycieczek szkolnych, zgodnie z którymi powinny być one dostosowane nie tylko do wieku i zainteresowań uczniów, ale również do ich stanu zdrowia i możliwości fizycznych.

Podst. prawna: par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.


Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej?

 

Formalnie rzecz biorąc nie istnieje w oświacie stanowisko asystenta ucznia niepełnosprawnego. Bardzo przestrzegamy rodziców, aby nie wnioskowali o zatrudnienie „asystenta” dla swojego dziecka z niepełnosprawnością, bo w wielu przypadkach placówki oświatowe odsyłają z takimi prośbami do ośrodków pomocy społecznej!

Pojęcie asystent stosowane jest jednak nagminnie na określenie osoby dorosłej, która udziela indywidualnego wsparcia uczniowi niepełnosprawnemu. W zasadzie taką funkcję może spełniać osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela (jest to nisko płatne stanowisko niepedagogiczne).

Zatrudnienie pomocy nauczyciela w oddziałach integracyjnych jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, przy czym przepisy nie precyzują tych przypadków. Należy pamiętać, że niekiedy większe ograniczenia niż przepisy ogólnokrajowe nakładają na szkoły organy prowadzące (gminy), które niekiedy doprecyzowują ten właśnie przepis.

Podstawa prawna: par. 13 ust. 1 Załącznika nr 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej oraz par. 15 ust. 2 Załącznika nr 3 Ramowy statut publicznego gimnazjum do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 10 poz. 96, Dz. U. 2003 nr 146 poz. 1416,Dz. U. 2004 nr 66 poz. 606, Dz. U. 2005 nr 10 poz. 75, Dz. U. 2007 nr 35 poz. 22)

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła od września 2014 r. możliwość zatrudniania w klasach 1-3 szkoły podstawowej asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi mieć wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowanego stanowiska nauczyciela i przygotowanie pedagogiczne. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego lub wychowawcę świetlicy, nie ucznia.

Asystentowi nauczyciela nie powierza się zadań związanych ze współorganizowaniem kształcenia integracyjnego i kształcenia uczniów niepełnosprawnych – także formalnie nie może on pełnić funkcji „cienia”. Asystent nauczyciela nie może też zostać zatrudniony zamiast pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej.

Asystenci nauczycieli/ wychowawców są zatrudniani na zasadach określonych w kodeksie pracy, a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Oznacza to, że ich czas pracy będzie wynosił 40 godzin tygodniowo (w przypadku zatrudnienia na cały etat).

Asystentów nauczycieli można zatrudniać zarówno w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych (obok nauczyciela wspomagającego) jak i specjalnych, na etapie nauczania początkowego (klasy 1-3).

Podstawa prawna: art. 1 pkt 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2014 poz. 642)

 

Czy gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

 

Tak. Jeżeli dziecko nie dostanie się do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji, rodzice powinni złożyć odwołanie. Jeżeli odwołanie nie przyniesie skutku, należy złożyć skargę na wynik postępowania rekrutacyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym samym czasie należy wnioskować do gminy o zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia. Obowiązek gminy w tej kwestii jest zapisany wprost w ustawie o systemie oświaty.

Podstawa prawna: art. 71b ust. 5a Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

Dodatkowo w 2014 r. podkreślono pierwszeństwo dzieci niepełnosprawnych w rekrutacji do przedszkoli ogólnodostępnych. Zgodnie z tzw. ustawą rekrutacyjną, czyli nowelizacją ustawy o systemie oświaty, do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się mieszkające na terenie danej gminy dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych z minimum trójką dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Należy jednak pamiętać, że podstawowym kryterium w rekrutacji jest zamieszkanie w gminie, która prowadzi konkretną placówkę. Jeżeli rodzic chce posłać dziecko do przedszkola w gminie, w której nie mieszka, to pomimo niepełnosprawności, jego podanie będzie rozpatrywane na samym końcu, jeżeli zostaną miejsca.

Ważne: w przypadku rekrutacji do przedszkoli ogólnodostępnych dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka może być zarówno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jak i orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku klas
i oddziałów integracyjnych,
aby dziecko zostało przyjęte na miejsce zarezerwowane dla dzieci z niepełnosprawnością konieczne będzie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ten dokument jest także niezbędny, aby zapisać dziecko do przedszkola/ szkoły specjalnej.

Podstawa prawna: art. 20c ust pkt 2 oraz art. 20t ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

Niekiedy rodzice dzieci, które uzyskały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie edukacji przedszkolnej skarżą się, że nie ma dla nich miejsc w grupach integracyjnych wśród równolatków. Organ prowadzący nie ma obowiązku zapewnić miejsca w grupie trzylatków, czterolatków itp. ma obowiązek zapewnić właściwą formę kształcenia, a edukacja przedszkolna może być realizowana w grupach mieszanych wiekowo.

W rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego warto podkreślać fakt, że po przyjęciu dziecka do placówki i zgłoszeniu go do Systemu Informacji Oświatowej, samorząd będzie dostawać dodatkowe środki. Finansowaniu realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego służy kwota uzupełniająca części oświatowej subwencji ogólnej, którą samorząd otrzymuje na przedszkolaka z orzeczeniem.

 

Kto odpowiada za zapewnienie dziecku kształcenia w oddziale ogólnodostępnym?

Na etapie przedszkola – gmina, bo to ona ma ustawowy obowiązek prowadzenia przedszkoli specjalnych.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

Na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz edukacji ponadgimnazjalnej za zapewnienie dziecku kształcenia w szkole specjalnej odpowiada powiat.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 5a i art. 71 b ust. 5a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

Jeżeli jednak powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. W takiej sytuacji starosta powiatu, prowadzącego taką szkołę, nie może odmówić przyjęcia kierowanego do niej ucznia.

Podstawa prawna: art. 71 b ust. 5b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

 

Jak przekonać gminę/ powiat do utworzenia klasy lub grupy integracyjnej?

Zgodnie z literą prawa nie powinno być konieczności przekonywania organów samorządu terytorialnego do tworzenia klas integracyjnych, bo takie zadanie wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ustawą obowiązek organizacji grup integracyjnych w przedszkolach oraz klas integracyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach spoczywa na gminie. Obowiązkiem powiatu jest zapewnienie tej formy kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych

Podstawa prawna: art. 71 a i 71b ust. 5a Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

Jeżeli w gminie nie istnieją oddziały/ klasy integracyjne, to najbardziej efektywne będzie grupowe wnioskowanie o ich utworzenie. Na początku trzeba znaleźć rodziców innych dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą posłać pociechy do klasy integracyjnej. Aby utworzyć taką klasę, potrzeba minimum troje kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla jednego dziecka nie można stworzyć oddziału integracyjnego. Gdzie szukać chętnych? W przedszkolach integracyjnych i specjalnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Przydatne mogą też być fora internetowe i portale społecznościowe.

Kiedy już zbierze się grupa zainteresowanych rodziców, warto zastanowić się, która szkoła w gminie mogłaby utworzyć taką klasę i próbować przedstawić swój pomysł dyrektorowi placówki. Przy szukaniu szkół można skupić się na placówkach, które mają mało uczniów. Warto przyjrzeć się bliżej szkołom, które w opinii lokalnej społeczności są otwarte na dzieci z deficytami rozwojowymi lub dzieci niepełnosprawne już się w nich uczą w klasach masowych. Można wziąć pod uwagę również doświadczenie i przygotowanie zawodowe nauczycieli pracujących w konkretnych szkołach. Ważna jest też dostępność architektoniczna samego budynku.

Wniosek o utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu/ szkole podstawowej/ gimnazjum adresowany do burmistrza/ wójta składa się w urzędzie miasta/ gminy. UWAGA: w przypadku miast działających na prawach powiatu należy sprawdzić w urzędzie miasta do kogo należy ustawowy obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnych odpowiedniej formy kształcenia i skierować wniosek do właściwego organu. W Warszawie będzie to Burmistrz Dzielnicy. Wniosek o utworzenie klasy integracyjnej w szkole ponadgimnazjalnej należy kierować do starosty powiatu. Do wniosku należy dołączyć kopie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Pod wnioskiem powinni podpisać się rodzice wszystkich niepełnosprawnych dzieci.

Przy okazji złożenia wniosku warto umówić się na spotkanie z burmistrzem/ wójtem i dyrektorem/ kierownikiem wydziału edukacji, aby osobiście przedstawić argumenty. W rozmowie należy pamiętać, że zapewnienie edukacji w klasie integracyjnej jest ustawowym obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli w trakcie spotkania władze samorządowe odnosiły się niechętnie do wniosku rodziców, można poszukać sprzymierzeńców. Pisemne poparcie dla wniosku mogą wyrazić: radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, związków wyznaniowych. W niektórych przypadkach pomocne bywa zaangażowanie mediów lub stworzenie grupy nacisku w portalach społecznościowych.

Ważne: zgodnie z par. 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113) za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych może być mniejsza niż 3. Oznacza to, że można – za zgodą gminy – utworzyć klasę integracyjną nawet kiedy jest tylko jeden kandydat z niepełnosprawnością, a kiedy z różnych przyczyn w trakcie edukacji dzieci z orzeczeniami „ubędzie”, oddział nie musi być likwidowany.

 

 

W ubiegłym roku szkolnym powstała możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I - III szkół podstawowych, w tym specjalnych i integracyjnych a także asystenta wychowawcy świetlicy, zaś od 31 marca 2015 r. powstał obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela, gdy oddział nauczania początkowego ma liczyć więcej niż 25 uczniów.

 

Zakres obowiązków asystenta nie może wkraczać w kompetencje nauczycieli.

Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. Asystentowi nie można powierzyć zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Bardzo ważne jest precyzyjne określenie zakresu obowiązków asystenta tak, by wiedział co należy do jego obowiązków i uprawnień.

 

Obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I-III, gdy więcej niż 25 uczniów w oddziale.

Od 31 marca 2015 r., w przypadku przyjęcia z urzędu kolejnego ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej, gdy w klasie, do której uczeń ma być przyjęty jest już 25 uczniów, dyrektor informuje o tym radę oddziałową, a następnie dzieli dany oddział. Możliwe jest odstąpienie od tego podziału i zwiększenie liczby uczniów ponad 25 (nie więcej jednak niż 27 uczniów w oddziale), jednakże wówczas musi zostać zatrudniony asystent nauczyciela (art. 61 ust. 3d ustawy o systemie oświaty).

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela dotyczy klas I i II szkoły podstawowej (art. 33 ustawy z 20 lutego 2015 r.).

Poza tym jednym przypadkiem, ustawa o systemie oświaty nie precyzuje kiedy szkoła podstawowa może zatrudnić asystenta nauczyciela ani nie określa od czego jest to uzależnione. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na bazie wiedzy, jaką posiada na temat:

 1. warunków lokalowych i kadrowych,

 2. liczebności uczniów w klasach I-III ,

 3. ilości dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

 4. Dyrektor powinien zaplanować zatrudnienie odpowiedniej liczby asystentów i zamieścić takie dane w projekcie arkusza organizacji pracy szkoły. Być może organ prowadzący szkołę zwróci się z prośbą o uzasadnienie zaplanowanej liczby asystentów. Wówczas należy przedstawić rezultaty własnych przemyśleń opartych o warunki pracy i pobierania nauki przez dzieci w danej placówce.

   

  Na stanowisku asystenta można zatrudnić np. nauczyciela - emeryta

  Stanowisko asystenta nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.

  Oznacza to, że asystentem może zostać osoba, która ukończyła:

 1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 2. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 3. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 4. studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż ww. wymieniony, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 5. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub

 6. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż ww. wymieniona, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

  Asystentem nauczyciela w klasach I-III może być również osoba, która ukończyła:

 1. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

 2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

  Asystentem może być także:

 1. nauczyciel posiadający kwalifikacje do pracy  w świetlicy szkolnej, nauczania języków obcych,

 2. psycholog,

 3. pedagog,

 4. logopeda,

 5. bibliotekarz
  posiadają oni bowiem również kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej - jeśli są one zgodne z rozporządzeniem ws. kwalifikacji nauczycieli.

  Na tym stanowisku warto zatrudnić np. emeryta lub nauczyciela, z którym z końcem sierpnia został  rozwiązany stosunek pracy.

   

  Zatrudnienie asystenta na podstawie przepisów Kodeksu pracy

  Asystent nauczyciela i wychowawcy świetlicy zatrudniany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy, co w praktyce oznacza:

 1. prawo do urlopu w rocznym wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od pracowniczego stażu pracy; urlopu udziela się w taki sam sposób, jak pracownikom niepedagogicznym, w tym asystent nauczyciela ma prawo do urlopu na żądanie.

 2. brak prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat i innych świadczeń przewidzianych w Karcie Nauczyciela oraz ustawie o pracownikach samorządowych;

  Wynagrodzenie asystenta nauczyciela ustala dyrektor szkoły jednakże w wysokości nie wyższej niż dla nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ws. wynagradzania nauczycieli.

   

  Asystent nauczyciela musi złożyć zaświadczenie z KRK

  Asystent nauczyciela może być zatrudniony w szkole, jeżeli:

 1. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne albo postępowanie o ubezwłasnowolnienie - warunek ten kandydat potwierdza oświadczeniem;

 2. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie - potwierdzenie spełniania tego warunku przez kandydata na asystenta nauczyciela  musi być udokumentowane przed nawiązaniem stosunku pracy  informacją z Krajowego Rejestru Karnego
   (art. 7 ust. 1ba w zw. z art. 7 ust. 1f ustawy o systemie oświaty).

  Umowa o pracę dla asystenta nauczyciela - najprościej na czas określony i to bez limitów!

  Organizacja pracy szkoły oraz zakres zadań asystenta nauczyciela sprawia, że jego zatrudnienie ma rację bytu wyłącznie w okresie prowadzenia zajęć tj. od września do czerwca. W czasie ferii letnich nauczyciele i wychowawcy świetlic korzystają z urlopów wypoczynkowych i nie ma potrzeby ich wspierania. W przypadku zatrudnienia asystenta nauczyciela na okres prowadzenia zajęć nie ma ryzyka, że trzecia umowa o pracę na czas określony będzie oznaczała w skutkach prawnych zawarcie umowy na czas nieokreślony. Przerwa pomiędzy rozwiązaniem jednej umowy a nawiązaniem kolejnej będzie bowiem wynosiła 2 miesiące, a zatem umowy zawierane od września do czerwca nie będą objęte limitem (art. 25(1) Kodeksu pracy). 

   

   

  W ciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, tak jak każdemu pracownikowi, dyrektor szkoły musi wręczyć informację o warunkach zatrudnienia.

   

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 7.

 2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) - art. 29 § 3.

 3. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) - art. 33.

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 1207) - §4.

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416) - załącznik 
  Małgorzata Celuch, Agnieszka Kosiarz, Anna Trochimiuk
  Opracowanie: Anna Trochimiuk
   

 6.