Ogłoszenie o naborze


 Kamienna Góra, dnia 19.09.2016 r.

 


 

Powiatowe Centrum Edukacji

ogłasza nabór na stanowisko

doradcy metodycznego w PCE w Kamiennej Górze.

1. Określenie stanowiska:

·      Doradca metodyczny  - 5/18 etatu

2. Główne zadania doradcy metodycznego:


• wspieranie kariery zawodowej nauczycieli, w tym samokształcenia;
• doradztwo interdyscyplinarne, ponadprzedmiotowe;
• doradztwo przywarsztatowe;
• udzielanie konsultacji;
• wspieranie w zakresie realizacji podstaw programowych i opracowywania programów nauczania;
• organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, seminariów, konferencji dla nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych;
• organizowanie i współorganizowanie konkursów;
• rozwijanie umiejętności metodycznych.

3. Wymagania konieczne

• stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
• co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
• wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
• kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;
• zatrudnienie w szkole lub placówce  oświatowej.


4. Wymagania pożądane

• kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje bądź kompetencje;
• kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi i/lub doświadczenie w pracy
z dorosłymi;
• wyróżniająca ocena pracy z okresu ostatnich 5 lat ;
• stopień nauczyciela dyplomowanego;
• umiejętność obsługi komputera;
• uprawnienia egzaminatora;
• uprawnienia eksperta;
• inne doświadczenia zawodowe przydatne w pracy zawodowej doradcy;
• znajomość języka obcego.

5. Wymagane dokumenty


• koncepcja pracy;
• życiorys i list motywacyjny;
• zaświadczenie o zatrudnieniu;
• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej;
• oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia;
• oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia oceny pracy;
• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia: 30 września  2016 r. (liczy się data wpływu dokumentów).

pod adresem:


Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Papieża Jana Pawła II 17

58 – 400 Kamienna Góra

 
Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem KONKURS

Inne informacje:
• złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym,
a oferenci zostaną powiadomieni o ewentualnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

• oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,

• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 075 6450244