Rok szkolny 2017/2018.


mgr Bernarda Kurczewska nauczyciel dyplomowany, pedagog, surdopedagog, logopeda. Z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną związana od 1996 roku. Od 2002 roku dyrektor PCE. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej o specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Opolskim, studiów podyplomowych Logopedii i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim, studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania  ,,Menedżer w Oświacie” w Kaliszu, kursu kwalifikacyjnego z surdopedagogiki. Certyfikat I stopnia terapii EEG Biofeedback, ukończony kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON", symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, kurs terapii ręki. Działalność zawodowa: przewodnicząca Zespołów Orzekających, profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, prowadzenie terapii EEG Biofeedback, koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów oraz pedagogów szkolnych. Koordynator projektu pilotażowego ORE nt: ,,Wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych”. Konsultacje dla rodziców, nauczycieli.

mgr Monika Babik – nauczyciel dyplomowany, pedagog, surdopedagog. Pracuje w zawodzie od 10 lat. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od 2017 r. Absolwentka kierunków: Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Pedagogiki resocjalizacyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP
 w Warszawie, Terapia Pedagogiczna w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, Surdopedagogika – rewalidacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Działalność zawodowa: diagnoza i terapia dzieci oraz młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, ze specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksją, dysortografią, dysgrafią. Prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców, rad szkoleniowych dla nauczycieli i zajęć warsztatowych dla uczniów.


mgr Bożena Morawiec logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka filologii polskiej, wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów Logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikat I stopnia terapii EEG Biofeedback. Współpracująca jako badacz z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w ramach programów „Przesiewowych badań słuchu”.  Ukończyła kurs
I stopnia z ,,Terapii ręki”.  Z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną związana od września 1989 roku. Prowadzi indywidualne i grupowe terapie dzieci z wadami wymowy, terapię EEG Biofeedback. Wykonuje przesiewowe badania mowy, słuchu i wzroku. Diagnozuje i prowadzi zajęcia „wczesnego wspomagania  rozwoju”. Lider Zespołu Samokształceniowego Logopedów.mgr Kamila Kmiecik – nauczyciel kontraktowy, psycholog. Dyplom magistra psychologii uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego z Terapii Poznawczo – Behawioralnej prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Absolwentka Studium Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Nieustannie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach dotyczących tematyki psychoterapii oraz diagnostyki psychologicznej.mgr Joanna Knauber - Schmer - nauczyciel dyplomowany, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Związana z PCE - Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną od 2007 roku. Ukończyła kurs psychoterapii Gestalt w Szkole Psychoterapii przy Wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej pod kierunkiem Jacka Rydlewskiego. Obecnie w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoja pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Ukończyła Kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON" oraz szkolenie z symultaniczno - sekwencyjnej metody nauki czytania prof. jagody Cieszyńskiej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach poszerzających kompetencje terapeutyczne. działalność zawodowa: diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi ( zaburzenia lekowe, depresyjne, autyzm, mutyzm wybiórczy ). terapia zaburzeń somatycznych oraz pomoc osobom w kryzysach życiowych oraz z zaburzeniami w odżywianiu. Prowadzi terapię rodzin oraz zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi. Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z niepełnosprawnościami.

mgr Magdalena Kożuch –  nauczyciel dyplomowany, pedagog, logopeda, tyflopedagog.  Absolwentka Wydziału Pedagogiki o kierunku terapia pedagogiczna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów z zakresu tyflopedagogiki. Ukończony kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON", symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, kurs terapii ręki Działalność zawodowa: diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży, w tym dzieci ze słabym widzeniem. Diagnoza przesiewowa w kierunku dysleksji oraz uzdolnień, prowadzona na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzenie zajęć indywidualnej terapii pedagogicznej oraz tyflopedagogicznej, a także terapii grupowej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców.mgr Monika Maciaszek nauczyciel dyplomowany, neurologopeda. Absolwentka Filologii Polskiej i Logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Neurologopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpracująca jako badacz z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w ramach programów „Przesiewowych badań słuchu”.  Uczestniczka wielu kursów z zakresu zaburzeń mowy, w tym m.in.: I stopnia komunikacji alternatywnej „MAKATON”, metody symultaniczno – sekwencyjnej oraz terapii ręki. Z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną związana od września 2003 roku. Prowadzi indywidualne i grupowe terapie dzieci z wadami wymowy. Wykonuje przesiewowe badania mowy i słuchu. Diagnozuje i prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz współprowadzi ,,Grupę Wsparcia dla Rodziców”. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia logopedów.mgr Paulina Pietruszka – nauczyciel kontraktowy, pedagog, oligofrenopedagog. Związana z Poradnią od 2009 roku. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej i języka migowego. Ukończyła kurs I stopnia komunikacji alternatywnej „MAKATON” oraz kurs terapii ręki. Działalność zawodowa: diagnoza i terapia uczniów z problemami dydaktycznymi, wychowawczymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój dziecka objętego Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju oraz jest współkoordynatorem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli uczniów
z niepełnosprawnościami. 


mgr Anna Poborca – nauczyciel dyplomowany, psycholog. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii, resocjalizacji i studiów podyplomowych z socjoterapii, kursy
z zakresu terapii uzależnień, specyficznych trudności w nauce, zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Działalność zawodowa:
diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym, diagnoza przesiewowa uczniów rozpoczynających naukę szkolną, diagnoza gotowości szkolnej oraz opóźnień rozwojowych, pomoc terapeutyczna dla rodzin dzieci niedostosowanych społecznie oraz z problemami wychowawczymi, diagnoza i terapia problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych uczniów, psychoedukacja i porady dla rodziców i nauczycieli, terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.


mgr Aleksandra Rawska – nauczyciel dyplomowany, psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szkole podstawowej, szkole specjalnej i gimnazjum. Absolwentka kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i orzecznictwa upośledzeń umysłowych. Posiada certyfikat I stopnia terapii EEG Biofeedback, ukończony kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON", symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, terapii ręki. Działalność zawodowa: diagnoza i ocena rozwoju umysłowego, sprawności intelektualnej dzieci,   młodzieży i dorosłych. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym. Uczestniczy w Programie edukacyjno – terapeutycznym Ortograffiti, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami na terenie poradni. Prowadzi zajęcia warsztatowe z orientacji zawodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.


 

mgr Joanna Wilk – nauczyciel dyplomowany,  pedagog –arteterapeuta. Zatrudniona w PCE od 2004 roku. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych Ukończone 5 – letnie studia , kierunek pedagogika ( specjalność – poradnictwo ) na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe: „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci
i młodzieży z trudnościami” – Uniwersytet Wrocławski. Studia podyplomowe: ,,Arteterapia"  Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Działalność zawodowa: terapia EEG Biofeedback, diagnoza i  terapia dzieci z trudnościami dydaktycznymi ( w tym ze specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysortografia, dysgrafia ). Prowadzi zajęcia profilaktyczne z zaburzeń w odżywianiu, orientacji zawodowej oraz ze sposobów radzenia sobie z gniewem i agresją. Ponadto wspiera utalentowane plastyczne dzieci i młodzież prowadząc warsztaty doskonalące umiejętności rysunku i malarstwa. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi zajęcia arteterapeutyczne zawierające elementy tańca, bajkoterapii i swobodnego wyrażania się poprzez sztukę. Zaangażowana w pracę na rzecz wszelkich alternatywnych i nieformalnych rozwiązań edukacyjnych. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli alternatywnych form edukacji i nauczania.

II. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:

III. Biblioteka Pedagogiczna: