Zmieniony Plan pracy ODN na 2016/2017.


ANEKS DO PLANU PRACY

 

OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

na rok szkolny 2016/2017

 

działającego w strukturach

Powiatowego Centrum Edukacji

w Kamiennej Górze

 

Kamienna Góra, 14 marca 2016 r.

 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kamiennej Górze działa w oparciu o obowiązujące akty prawa ogólnego
i wewnętrznego:

 1. Ustawa o systemie oświaty.

 2. Ustawa Karta Nauczyciela.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
  ( Dz. U. Nr 200, poz.1537 ze zmianami ).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1196 ).

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r., w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz.1324 ze zmianami ).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 560 ).

 7. Statut PCE.

MISJA ODN.

Misją ODN jest wspomaganie kadry pedagogicznej szkół, przedszkoli, placówek oświatowych  w ustawicznym podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności metodycznych.

Inspirowanie kadry pedagogicznej w budowaniu nowoczesnego podejścia do dydaktyki i wychowania, które  integruje tradycyjne, sprawdzone wzorce z nowatorskimi metodami i formami pracy zmierzającej do zachowania podmiotowości ucznia przy jednoczesnym świadomym kreowaniu autorytetu nauczyciela.

Wspomaganie  nauczycieli i kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych w okresie  zmian w zreformowanym systemie oświaty z uwzględnieniem obowiązujących kierunków polityki oświatowej państwa.

 

STRATEGICZNE   CELE  DZIAŁANIA.

 

1. Oferta:

 • Konstruowanie oferty wynikającej z kierunków polityki oświatowej państwa  oraz odpowiadającej potrzebom nauczycieli z terenu powiatu kamiennogórskiego.

 • Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli w celu rozwiązywania aktualnych problemów  edukacji lub nauczycieli przedmiotów.

 • Propagowanie sieciowania poprzez stronę internetową www.doskonaleniewsieci.pl.

 • Współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego oraz z placówkami o zasięgu ogólnopolskim. 

2. Kadra:

 • Stałe doskonalenie umiejętności metodycznych.

 • Integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na poziomie lokalnym.

 • Korzystanie z wiedzy i umiejętności specjalistów zatrudnionych w PCE – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną.

 • Pozyskiwanie specjalistów zewnętrznych  z różnych dziedzin w celu zapewnienia komplementarności oferty.  

3. Organizacja, sprawny przepływ informacji:

 • Systematyczne usprawnianie organizacji pracy.

 • Sprawne funkcjonowanie baz danych.

 • Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.pcekamgora.org 

4. Baza:

 • Unowocześnianie i dostosowywanie warunków lokalowych do potrzeb ODN.

 • Doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

 • Tworzenie zaplecza socjalnego dla szkoleń.

 • Korzystanie z bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu.

 

5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

 • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi prowadzącymi działalność edukacyjną.

 • Stała współpraca z organem prowadzącym.

 • Realizacja szkoleń zleconych przez dyrektorów szkół i placówek z terenu powiatu.

KONSTRUKCJA PLANU NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

 

Szczegółowe działania określiliśmy w toku analizy różnorodnych danych:

 • kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej,

 • wniosków z ewaluacji wewnętrznej placówki;

 •  wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016;

 •  wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów Ośrodka;

 •  zmian w systemie oświaty i działań centralnej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodka Rozwoju Edukacji
  w Warszawie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W roku szkolnym 2016/2017 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  przedstawi aktualne propozycje  form doskonalenia nauczycieli
w „Informatorze”, który drogą elektroniczną zostanie przekazany do wszystkich szkół i placówek z terenu
powiatu, a na bieżąco te informacje będą publikowane na stronie internetowej
www.pcekamgora.org oraz na stronie organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze www.kamienna-gora.pl .

 W formie papierowej ,,Informator” zostanie przekazany dyrektorom szkół i placówek oświatowych na konferencji inaugurującej rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

 

W skład oferty szkoleniowej wejdą:

 • kursy doskonalące,

 • warsztaty,

 • szkolenia rad pedagogicznych –  realizowane na terenie szkół i placówek oświatowych,

 • konferencje – realizowane we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami,

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w grupach przedmiotowych lub problemowych,

 • wspomaganie pracy szkół i placówek,

 • konsultacje indywidualne i zbiorowe z doradcą metodycznym na terenie placówek lub w ODN,

 • konkretne działania skierowane będą do różnych adresatów: dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacji. 

Założenia programowe oraz cele ODN funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze na 2016/2017:

 1. Zadania wynikające z polityki oświatowej państwa.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. 


Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) ustalono następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 

2.  Zadania wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

1. Wymagania stawiane wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organ sprawujący nadzór
    pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego.

2. Realizacja podstawy programowej, w tym opracowywanie programów nauczania.

3.  Diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.

4. Przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów,
     o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystanie z nich w celu
    doskonalenia pracy nauczycieli.

5. Potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyni­ków
    sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także orga­nizowanie
    i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

 

ZAKRES 1.: Zadania wynikające z polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian.


Ad.1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

  

Propozycje tematów szkoleń:

 1. Gry i gamifikacje – nauczanie przez granie.

 2. Blog – wielozadaniowe narzędzia edukacyjne.

 3. Moja książka – nie książka: tworzenie książeczki elektronicznej i komiksu elektronicznego.

 4. E – podręczniki, e – książki w kształceniu ogólnym.

 5. Książka moich marzeń.

 6. Jak zainteresować uczniów książką ?

 7. Rola bajki w życiu dziecka.

 8. Od słuchania do czytania – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci młodszych.

 9. Małe książeczki – ważne sprawy. Wartości etyczne w literaturze dla najmłodszych.

 10.  Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako umiejętności kluczowej w szkole powszechnej.

Ad. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 

Propozycje tematów szkoleń:

 1. Dzieci w sieci. Kształcenie kompetencji informatycznych u najmłodszych.

 2. Bezpieczeństwo w sieci.

 3. Chmura Google w pracy nauczyciela.

 4. Grafika w Chmurze. Edytory graficzne on – line.

 5. Internet przyjaciel, czy wróg nauczyciela ?

 6. PREZI, nowe spojrzenie na prezentację.

 7. Platformy e – lerningowe, zastosowanie gotowych aplikacji dostępnych w sieci do wspomagania procesu nauczania i uczenia się.

 8. Internet w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 9. Technologia komputerowa w korelacji z rewalidacją w różnych obszarach edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Ad. 3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 

Propozycje tematów szkoleń:

 1. Wolontariat młodzieżowy obszarem współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 2. Po co nam rodzice naszych uczniów, czyli o ( trudnej?) współpracy rodzice – nauczyciel.

 3. Budowanie zespołu klasowego.

 4. Efektywna komunikacja z grupą.

 5. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

 6. Dziecko z anoreksją, bulimią w środowisku szkolnym.

 7. Dziecko z depresją, nerwica w środowisku szkolnym.

 8. Szkoła i przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej.

 9. W jakim świecie i dla jakiego świata – spółczesna szkoła o wychowaniu.

 10.  Czy w szkole jest miejsce na szczęście?

 11.  Wychowanie do wartości w aspekcie historycznym.

 12.  „ Wychowanie” a „ rozwój” dziecka.

 13.  Percepcja wartości w procesie rozwoju i wychowania dziecka. 

Ad. 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców
w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Propozycje tematów szkoleń:

 1. Doradca zawodowy – ważny element w procesie kształcenia.

 2. Poznanie świata edukacji i rynku pracy.

 3. Planowanie kariery, czyli jak realizować marzenia?

 4. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela kształcenia zawodowego.

 5. Wykorzystanie badań i analiz oraz wyników kształcenia do poprawy jakości pracy szkoły kształcącej w zawodzie.

 6. Jak kształcić ludzi żeby mieli dobra pracę?

 7. Plan nauczania – tworzenie lub modyfikacja.

   

Ad. 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.

L. p

Przedmiot nauczania

Liczba  nauczycieli

Termin

Osoba prowadząca

Miejsce

Uwagi

 

1.       

Język angielski

12

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

2.       

Język hiszpański

1

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

3.       

Język niemiecki

8

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

4.       

Język polski

14

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

5.       

Geografia

1

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

6.       

Historia

5

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

7.       

Historia i społeczeństwo

3

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

8.       

Wiedza o społeczeństwie

1

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

9.       

Biologia

1

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

10.   

Chemia

1

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

11.   

Fizyka

1

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

12.   

Przyroda

9

4.04.2017 r.

Gabriela Lindenblat –doradca metodyczny

PCE Kamienna Góra

 

13.   

Etyka

4

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

14.   

Wychowanie do życia w rodzinie

6

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

15.   

Wychowanie fizyczne

15

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

16.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

0

 

 

-

-

17.   

Zajęcia artystyczne

3

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

18.   

Plastyka

6

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

19.   

Muzyka

7

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

20.   

Technika

3

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

21.   

Zajęcia techniczne

5

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

22.   

Blok przedmiotów sztuka

0

 

 

-

-

23.   

Matematyka

14

25.04.2017 r.

Gabriela Lindenblat –doradca metodyczny

PCE Kamienna Góra

 

24.   

Informatyka

4

9.05.2017 r.

Gabriela Lindenblat –doradca metodyczny

PCE Kamienna Góra

 

25.   

Zajęcia komputerowe

6

9.05.2017 r.

Gabriela Lindenblat –doradca metodyczny

PCE Kamienna Góra

 

26.   

Wychowanie przedszkolne

5

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

27.   

Edukacja wczesnoszkolna

34

 

 

DODN Wrocław*

Brak doradcy metodycznego

*Terminy szkoleń zostaną podane na stronie Internetowej PCE i przesłane drogą mailową do szkół po uzyskaniu informacji od DODN we Wrocławiu.

ZAKRES 2.: Zadania wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Ad 1.  Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z wymaganiami wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie
z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje współpracujące

 

1.

 

Analiza wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

IX 2016 r.

Dyrektor PCE – ODN

Doradca metodyczny

 

2.

 

Opracowanie ,,Informatora”.

Realizacja doskonalenia zawodowego dla zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w PCE – ODN lub dla konkretnych Rad Pedagogicznych w ramach oferty ODN i na zamówienie dyrektorów.

15.09.2016 r.

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

Doradca metodyczny

Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

 

3.

 

Udzielanie konsultacji dla nauczycieli z wykorzystaniem różnych form komunikacji bezpośredniej oraz za pomocą technologii,
w tym elektronicznej.

Cały rok szkolny

Doradca metodyczny

Dyrektor PCE – ODN

4.

 

 

 

 

 

Konsultacje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez stronę internetową ).

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5.

Opracowanie oferty doskonalenia na rok szkolny 2017/2018 na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli i dyrektorów placówek.

V – VI 2017 r.

Dyrektor PCE – ODN,

Doradca metodyczny

 

Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

 

 

Ad 2.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego realizacji podstaw programowych,
w tym opracowywanie programów nauczania.

 

L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje współpracujące

 

1.

 

Szkolenia w zakresie realizacji podstaw programowych w grupach nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotów.

Cały rok szkolny

Doradca metodyczny

Specjaliści zewnętrzni

 

2.

 

Prowadzenie form doskonalenia obejmujących tematykę  modyfikowania istniejących oraz tworzenia własnych programów nauczania,
w tym szkoleń dla Rad Pedagogicznych.

 

Cały rok szkolny

Doradca metodyczny

Dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych,

specjaliści zewnętrzni

 

3.

 

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów np.

·          Pedagogów

·          Dyrektorów

·          Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

·          Nauczycieli Matematyki

·         Nauczycieli Bibliotekarzy ,,Kamiennogórskie Forum Bibliotekarzy”

·          Nauczycieli Świetlicowych

·         Nauczycieli alternatywnych form edukacji i nauczania,

·        Nauczycieli dzieci niepełnosprawnych,

·         Nauczycieli Logopedów

opracowanie konkretnych rozwiązań metodycznych i adekwatnych materiałów. 

Dyrektor PCE – ODN

Doradca metodyczny

Specjaliści zewnętrzni,

Pracownicy PCE – PPP,

Pracownicy PCE – BP,

4.

Wydawanie opinii o programach opracowanych przez nauczycieli.

Cały rok szkolny

Doradca metodyczny

Dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych,

Specjaliści zewnętrzni

5.

Upowszechnianie podczas konferencji, spotkań metodycznych, warsztatów i na stronie internetowej www.pcekamgora.org przykładów dobrych praktyk w realizacji treści podstaw programowych.

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

Doradca metodyczny

Dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych

 

 

Ad 3.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb uczniów
i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

 

L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje współpracujące

 

1.

 

Diagnoza potrzeb szkół dotyczących zakresów wsparcia ze strony PCE – ODN w roku szkolnym 2016/2017.

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

Doradca metodyczny

 Dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych

 

 

 

2.

Prowadzenie form doskonalenia , w tym konsultacji, konferencji, warsztatów i szkoleń dla Rad Pedagogicznych w obszarze indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania.

Cały rok szkolny

Doradca metodyczny

Specjaliści zewnętrzni

3.

Pomoc w diagnozowaniu potrzeb uczniów
 i znajdowaniu sposobów indywidualizowania procesów kształcenia i wychowania w trybie konsultacji indywidualnych.

 

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

 

Pracownicy PCE – PPP

4.

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – opracowanie dokumentów i materiałów
do diagnozy i indywidualizacji.

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

 

Pracownicy PCE – PPP

 

Ad 4.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze przygotowania do analizy wyników
i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje współpracujące

 

1.

 

Udzielanie konsultacji dla szkolnych zespołów ds. analizy wyników  egzaminów.

Cały rok szkolny

Doradca metodyczny

Dyrektor PCE – ODN,

Specjaliści zewnętrzni

 

2.

 

Zorganizowanie konferencji dla kadry kierowniczej oświaty z terenu powiatu kamiennogórskiego.

IX/X 2016 r.

Dyrektor PCE – ODN

 

Specjaliści zewnętrzni

 

Ad 5.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze potrzeb zdiagnozowanych
na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje współpracujące

 

1.

 

Opracowanie, w razie potrzeby, oferty uzupełniającej w obszarach zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

IX/X 2016 r.

Dyrektor ODN

Doradca metodyczny

 

2.

 

Opracowanie oferty wspomagania w roku szkolnym 2016/2017 przedszkoli i szkół, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy w zakresie wynikającym z analizy raportu z ewaluacji zewnętrznej lub innym wskazanym przez szkołę/placówkę, wynikającym z jej potrzeb.

 

VIII – IX 2016 r.

Dyrektor ODN

Doradca metodyczny

 

3.

 

Opracowanie oferty doskonalenia na rok szkolny 2016/2017 obejmującej potrzeby szkół zdiagnozowane na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

 

VIII – IX  2016 r.

Doradca metodyczny

Dyrektor PCE – ODN

 

4.

 

Udział w organizowanej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty diagnozie potrzeb i oczekiwań związanych
z doskonaleniem zawodowym.

Wg harmonogramu

KO

 

Dyrektor PCE – ODN

 

 

5.

Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez KO typu konkursy przedmiotowe i konferencje/seminaria wojewódzkie.

 

Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN,

Doradca metodyczny

DCDN we Wrocławiu

 

Ad 6.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych
w zakresie zarządzania oświatą.

 

L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje współpracujące

 

1.

 

Opracowanie programów i realizacja konferencji i warsztatów dla dyrektorów w ramach aktualnej oferty ODN.

 

 Cały rok szkolny

Dyrektor PCE – ODN

Specjaliści zewnętrzni.

 

2.

 

Konferencja dla dyrektorów – inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

IX 2016 r.

Dyrektor PCE – ODN

Specjaliści zewnętrzni.

Ad 7.: Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkól i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w &15 ust.1 i 2 lub innych wskazanych przez szkołę lub placówkę wynikających z potrzeb szkoły lub placówki.

 

Placówki zostaną objęte pomocą w zakresie:

 1. Pomocy w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

 2. Ustaleniu sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

 3. Zaplanowaniu form wspomagania i ich realizacji,

 4. Wspólnej oceny efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wsparcia.

Wsparcie będzie prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów szkół/placówek.

 1. Konsultacji tematycznych doradcy metodycznego w zakresie:

 1. Pisania i opiniowania programów nauczania.

 2. Awansu zawodowego nauczyciela.

 3. Planowania pracy z uczniem zdolnym.

 4. Pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 5. Indywidualizacji procesów kształcenia i wychowania.

 6. Analizy i interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych.

 7. Wykorzystania metody profesor  Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej w pracy z dzieckiem młodszym.

 8. Doradztwa zawodowego.

 9. Pracy z uczniami w świetlicy szkolnej.

   

Liczba placówek objętych wsparciem zostanie dostosowana do możliwości kadrowych i finansowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ( max. 3 placówki w roku szkolnym ) lub zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów placówek.