Obowiązek informacyjny.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo !

          W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. L. 119/1,
4/5/2016 ) informujemy, iż Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji  z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 17, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Nowakowska,
adres e-mail:
dss19iod@wp.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Edukacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. Dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna
w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Dane osobowe dziecka związane z udziałem dziecka w konkursach organizowanych
w PCE na podstawie podpisanej zgody.

3.Wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCE w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej powiatu i placówki na podstawie podpisanej zgody.

4. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie dziecka do ewidencji czego konsekwencją jest nieprzyjęcie na badania i terapię. Podanie danych wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem objęcia opieką na terenie Powiatowego Centrum Edukacji.

7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.: w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na placówce - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa oraz w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania.

Przysługuje Państwu prawo do:

1. sprostowania danych - jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, każdy ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

2. dostępu do danych - każdy może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

3. do usunięcia danych, zwanym też "prawem do bycia zapomnianym" - jeśli osoba uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

4. do ograniczenia przetwarzania danych - jeśli osoba ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
5. do przenoszenia danych - każdy może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - to prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;

Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o osobie, której dane dotyczą osobom nieuprawnionym.

Każda osoba może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji

w Kamiennej Górze