Podsumowanie działalności zespołow ds. wczesnego wspomagania rozowoju dzieci.


Działalność zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( wwrd ) w roku szkolnym 2019/2020.


 Pracownicy PCE – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze prowadzili na terenie placówki terapię wczesnego wspomagania rozwoju dla 36 dzieci ( to jest o 8 dzieci więcej niż w roku poprzednim ), zgodnie z wydanymi przez Zespół Orzekający opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, realizując z nimi 142 godziny terapii miesięcznie. Dzieci objęte wwrd miały zajęcia w wymiarze 5 godzin miesięcznie z psychologiem, pedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym, dogoterapię grupową, arteterapię indywidualną oraz możliwość bezpłatnego korzystania z basenu dla dzieci i ich opiekunów. Dla rodziców dzieci objętych zajęciami wwrd prowadzimy Grupę Wsparcia. W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się
1 spotkanie Grupy, na którym zostały przedstawione i podpisane programy terapeutyczne dla dzieci. Pozostałe zaplanowane do realizacji spotkania nie doszły do skutku z powodu pandemii.


Liczba realizowanych godzin:

1. Terapia psychologiczna     53 godziny w miesiącu,

2.Terapia pedagogiczna     20 godzin w miesiącu,

3.Terapia tyflopedagogiczna – 9 godzin w miesiącu,

4.Arteterapia indywidualna –  2 godziny w miesiącu,

5.Terapia logopedyczna  – 36 godzin w miesiącu.

6.Rehabilitacja ruchowa    20 godzin w miesiącu ( 14 dzieci )

7.Dogoterapia grupowa – 2 godziny w  miesiącu.


Łączna liczba realizowanych godzin –  142 godziny.


Roczniki dzieci objętych zajęciami wwrd:


2018 r. – 3,


2017 r. – 7,


2016 r. – 3,


2015 r. – 1,


2014 r. – 3,


2013 r. – 7,


2012 r. – 5,


2011 r. – 7.


 Rodzaje niepełnosprawności u dzieci objętych zajęciami wwrd:


Niepełnosprawności sprzężone  – 3,


Niepełnosprawność intelektualna – 6,


Niepełnosprawność ruchowa – 9,


Afazja motoryczna – 2,


Autyzm – 5,


Zespół Aspergera – 3,


Zespół Downa – 5,


Niesłyszenie – 1,


Słabe widzenie – 2,