Podsumowanie pracy ZO w roku szkolnym 2019/2020.


Działalność Zespołów Orzekających.

NajwaĹĽniejszÄ… dziaĹ‚alnoĹ›ciÄ… PCE – PPP niosÄ…cÄ… za sobÄ… skutki prawne i ekonomiczne  jest  praca ZespoĹ‚u OrzekajÄ…cego. W 2019/2020  roku specjaliĹ›ci dziaĹ‚ajÄ…cy w Zespole OrzekajÄ…cym zebrali siÄ™ 14 razy ( w tym 1 posiedzenie nadzwyczajne ) i wydali 131 orzeczeĹ„ różnego typu. To jest o 17 orzeczeĹ„ wiÄ™cej niĹĽ w roku poprzednim.

 

Rodzaje wydawanych orzeczeń:

 1.  Orzeczenia o potrzebie  ksztaĹ‚cenia specjalnego z uwagi na niepeĹ‚nosprawność intelektualnÄ… ( lekkie, umiarkowane ) – 14,

 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera – 26,

 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie – 6,

 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie – 6,

 5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością – 23,

 6. Orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania – 19,

 7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 1,

 8.  Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 24, 

 9. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/ zespołowych – 1,

 10. Orzeczenia o potrzebie ksztaĹ‚cenia specjalnego z uwagi na niepeĹ‚nosprawność ruchowÄ…, w tym z  afazjÄ… – 9,

 11. Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego – 2, z czego od jednego wniesiono odwołanie.