Diagnoza i terapia SI

Od 1 września 2023 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uruchamiamy diagnozę i terapię integracji sensorycznej. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci objętych w PCE – PPP w Kamiennej Górze zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

,,Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze efekty”.
A. Jean Ayres

Integracja Sensoryczna to wg A. J. Ayers proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania.

Bodźce ze strony zmysłu równowagi (układu przedsionkowego), dotyku i propriocepcji (czucia głębokiego mięśni, ścięgien i stawów) płynące do naszego mózgu niosą niezliczone ilości informacji. Mózg dokonuje swoistego procesu „obróbki” informacji (lokalizuje, rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami) i rozsyła wyniki do kory (wzgórze jest stacją przekaźnikową), co jest podstawą celowego działania (praksji).

Uczymy się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.

Wg dr J. Ayres najwcześniej dojrzewające, najbardziej podstawowe zmysły – dotykowy, proprioceptywny (czucie głębokie z mięśni, ścięgien i stawów) oraz przedsionkowy (zmysł równowagi) wraz z integracją odruchów leżą u podstaw całego rozwoju dziecka. Funkcjonowanie zmysłu słuchu i wzroku (przy braku uszkodzeń) jest stymulowane przez bodźce sensoryczne płynące z dotyku, propriocepcji i układu przedsionkowego. Zmysły te wpływają na rozwój mowy, umiejętności ruchowe, koordynację ruchową, koncentrację oraz poziom aktywności ruchowej. Prawidłowe funkcjonowanie tych zmysłów jest niezbędne do tego, aby dziecko mogło nabywać nowe umiejętności ruchowe i poznawcze.

W terapii Integracji Sensorycznej zajmujemy się trzema podstawowymi, najwcześniej rozwijającymi się zmysłami:
• UKŁADEM PRZEDSIONKOWYM (ZMYSŁEM RÓWNOWAGI)
• DOTYKIEM
• PROPRIOCEPCJĄ (CZUCIEM GŁEBOKIM MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, STAWOW)

RODZAJE ZMYSŁÓW:
Zmysły „bliskie”:
– układ przedsionkowy,
– dotyk
– propriocepcja (czucie głębokie),

Zmysły „dalekie”:
– węch,
– smak,
– wzrok,
– słuch,

Czas diagnozy to zwykle 3 godziny. Dziecko powinno być ubrane w wygodny strój, nieograniczający jego ruchów. Należy zwrócić uwagę aby spotkania nie odbywały się gdy dziecko jest przeziębione, głodne lub śpiące itp. Badanie rozwoju procesów integracji sensorycznej przeprowadza się z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych (Testów Południowo- Kalifornijskich) oraz prób obserwacji klinicznej, badających stan funkcjonowania podstawowych zmysłów oraz jakość organizacji informacji odbieranych przez ciało do celowego ich wykorzystania.

NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA (OBJAWY) DZIECKA, KTÓRE MOGĄ ŚWIADCZYĆ O ZABURZENIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Zajęcia SI polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń.

Diagnozę i terapię prowadzi:
mgr Paulina Pietruszka
oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Czytaj również

Podsumowanie pracy zespołów do spraw wczesnego wspomagania za rok szkolny 2022/2023

25 września 2023

Podsumowanie pracy zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci działających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze za rok szkolny 2022/2023. W roku szkolnym 2022/2023 zajęciami wwrd objęto 35 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wszystkie dzieci miały wydane przez Zespoły Orzekające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach wwrd realizowano 4 lub 5 godzin specjalistycznego wsparcia w miesiącu w zależności od zdiagnozowanej niepełnosprawności. W zajęcia zaangażowani byli: 4 psychologów, 3 pedagogów specjalnych, 3 logopedów  i fizjoterapeuta. Liczba realizowanych godzin:

 1. Zajęcia psychologiczne –  40 godzin w miesiącu,
 2. Zajęcia pedagogiczne –    32 godziny w miesiącu,
 3. Arteterapia indywidualna – 9 godzin w miesiącu,
 4. Zajęcia logopedyczne –   42 godziny w miesiącu,
 5. Rehabilitacja ruchowa –  20 godzin w miesiącu ( 14 dzieci ).
Łączna liczba realizowanych godzin miesięcznie –   141 godzin. Roczniki dzieci: 2021 r. – 4 2020 r. – 3 2019 r. – 4, 2018 r. – 5, 2017 r. – 10, 2016 r. – 8 2015 r. – 1 Rodzaje niepełnosprawności dzieci objętych zajęciami wwrd:
 1. Autyzm, zespół Asperegra – 12,
 2. Afazja motoryczna – 5,
 3. Niepełnosprawność ruchowa – 7,
 4. Rozszczep całkowity – 3,
 5. Wada słuchu ( niesłyszenie, słabe słyszenie ) – 1,
 6. Niepełnosprawności sprzężone – 6,
 7. Niepełnosprawność intelektualna – 1.

czytaj dalej »

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2023/2024

25 września 2023

1. 01 września 2023 r., godz. 12, 2. 13 września 2023 r., godz. 15, 3. 27 września 2023 r., godz. 15, 4. 04 października 2023 r., godz. 15, 5. 08 listopada 2023 r., godz. 15, 6. 06 grudnia 2023 r., godz. 15, 7. 10 stycznia 2024 r., godz. 15, 8. 07 lutego 2024 r., godz. 15, 9. 06 marca 2024 r., godz.15, 10. 03 kwietnia 2024 r., godz. 15, 11. 08 maja 2024 r., godz. 15, 12. 05 czerwca 2024 r., godz. 15, 13. 19 czerwca 2024 r., godz. 15,

czytaj dalej »

Podsumowanie działalności Zespołów Orzekających w 2022/2023 roku

25 września 2023

Podsumowanie działalności Zespołów Orzekających  działających przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2022/2023 roku. Najważniejszą działalnością PCE – PPP niosącą za sobą skutki prawne i ekonomiczne  jest  praca Zespołu Orzekającego. W 2022/2023  roku specjaliści działający w Zespole Orzekającym zebrali się 15 razy ( 3 posiedzenia nadzwyczajne) i wydali 174  orzeczenia różnego typu i opinie o wwrd. W porównaniu z poprzednim rokiem 2021/2022 , w którym wydano 142 orzeczenia, zauważalny jest wzrost liczby wydanych orzeczeń o 32 orzeczenia, co stanowi wzrost o 18,5 %. Rodzaje wydawanych orzeczeń:

 1. Orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną ( lekkie, umiarkowane, znaczne  ) – ,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera – ,
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie – 7,
 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie – 5,
 5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością – 7,
 6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – 21,
 7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – ,
 8. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją – ,
 9. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/zespołowych – .
 10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – ,
W roku szkolnym 2022/2023 został zmieniony wniosek o wydanie orzeczenia. Zawarto dodatkowe informacje dotyczące terminów badań. Wydanie orzeczenia jest decyzją administracyjną. Czas wydania orzeczenia od chwili wpłynięcia wniosku ze wszystkimi załącznikami o jego wydanie wynosi 30 dni kalendarzowych.

czytaj dalej »