Diagnoza i terapia SI

Od 1 września 2023 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uruchamiamy diagnozę i terapię integracji sensorycznej. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci objętych w PCE – PPP w Kamiennej Górze zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

,,Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze efekty”.
A. Jean Ayres

Integracja Sensoryczna to wg A. J. Ayers proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania.

Bodźce ze strony zmysłu równowagi (układu przedsionkowego), dotyku i propriocepcji (czucia głębokiego mięśni, ścięgien i stawów) płynące do naszego mózgu niosą niezliczone ilości informacji. Mózg dokonuje swoistego procesu „obróbki” informacji (lokalizuje, rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami) i rozsyła wyniki do kory (wzgórze jest stacją przekaźnikową), co jest podstawą celowego działania (praksji).

Uczymy się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.

Wg dr J. Ayres najwcześniej dojrzewające, najbardziej podstawowe zmysły – dotykowy, proprioceptywny (czucie głębokie z mięśni, ścięgien i stawów) oraz przedsionkowy (zmysł równowagi) wraz z integracją odruchów leżą u podstaw całego rozwoju dziecka. Funkcjonowanie zmysłu słuchu i wzroku (przy braku uszkodzeń) jest stymulowane przez bodźce sensoryczne płynące z dotyku, propriocepcji i układu przedsionkowego. Zmysły te wpływają na rozwój mowy, umiejętności ruchowe, koordynację ruchową, koncentrację oraz poziom aktywności ruchowej. Prawidłowe funkcjonowanie tych zmysłów jest niezbędne do tego, aby dziecko mogło nabywać nowe umiejętności ruchowe i poznawcze.

W terapii Integracji Sensorycznej zajmujemy się trzema podstawowymi, najwcześniej rozwijającymi się zmysłami:
• UKŁADEM PRZEDSIONKOWYM (ZMYSŁEM RÓWNOWAGI)
• DOTYKIEM
• PROPRIOCEPCJĄ (CZUCIEM GŁEBOKIM MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, STAWOW)

RODZAJE ZMYSŁÓW:
Zmysły „bliskie”:
– układ przedsionkowy,
– dotyk
– propriocepcja (czucie głębokie),

Zmysły „dalekie”:
– węch,
– smak,
– wzrok,
– słuch,

Czas diagnozy to zwykle 3 godziny. Dziecko powinno być ubrane w wygodny strój, nieograniczający jego ruchów. Należy zwrócić uwagę aby spotkania nie odbywały się gdy dziecko jest przeziębione, głodne lub śpiące itp. Badanie rozwoju procesów integracji sensorycznej przeprowadza się z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych (Testów Południowo- Kalifornijskich) oraz prób obserwacji klinicznej, badających stan funkcjonowania podstawowych zmysłów oraz jakość organizacji informacji odbieranych przez ciało do celowego ich wykorzystania.

NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA (OBJAWY) DZIECKA, KTÓRE MOGĄ ŚWIADCZYĆ O ZABURZENIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Zajęcia SI polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń.

Diagnozę i terapię prowadzi:
mgr Paulina Pietruszka
oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Czytaj również

Światowy dzień Świadomości Autyzmu

4 kwietnia 2024

2 kwietnia obchodzony jest na całym świecie Światowy dzień Świadomości Autyzmu. Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze przyłącza się do obchodów!

czytaj dalej »

Nowe możliwości diagnostyczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

12 kwietnia 2024

Specjaliści z Poradni oferują diagnozę w oparciu o Neuroflow - Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego ( CAPD ). Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą  Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 1. Szczegółowy wywiad - Provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji
 2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe,
  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych,
  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych.
Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.
 1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD Provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane,
  • co badają poszczególne testy,
  • jakie wyniki uzyskało dziecko.
Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka. Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez Providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje. Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego Providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko Providera wraz z numerem jego certyfikatu.
 1. Jeśli rodzice wspólnie z Providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe),
  • cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy),
  • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych,
  • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.
 2. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.
Diagnoza prowadzona w PCE – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest bezpłatna. O kontynuacji treningu i terapii decyzje podejmują rodzice. Providerami są: Bernarda Kurczewska – logopeda, surdopedagog. Monika Maciaszek – neurologopeda.

czytaj dalej »

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa

13 marca 2024

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Zespół Downa występuje u około 1 na 800-1000 noworodków. Osoby z zespołem Downa zazwyczaj charakteryzują się niepełnosprawnością intelektualną, opóźnieniem rozwoju mowy i umiejętności społecznych. Są także bardziej podatne na niektóre choroby, takie jak choroba Alzheimera, choroba serca i problemy z tarczycą. Dzięki wsparciu, edukacji i leczeniu osoby z zespołem Downa mogą prowadzić normalne i pełne życie.

czytaj dalej »