Podsumowanie pracy ZO w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie działalności Zespołów Orzekających działających przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2021/2022 roku.

Najważniejszą działalnością PCE – PPP niosącą za sobą skutki prawne i ekonomiczne jest praca Zespołu Orzekającego. W 2021/2022 roku specjaliści działający w Zespole Orzekającym zebrali się 16 razy (4 posiedzenia nadzwyczajne) i wydali 142 orzeczenia różnego typu.

Rodzaje wydawanych orzeczeń:
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną ( lekkie, umiarkowane, znaczne ) – 16,
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera – 37,
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe widzenie – 7,
4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie – 5,
5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością – 7,
6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – 21,
7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 4,
8. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 23,
9. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją – 18,
10. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/zespołowych – 4.

Wydanie orzeczenia jest decyzją administracyjną. Czas wydania orzeczenia od chwili wpłynięcia wniosku o jego wydanie wynosi 30 dni kalendarzowych.

Czytaj również

Bezpłatne badania testem ADOS-2

10 maja 2024

Specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze realizują bezpłatne badania wystandaryzowanym testem ADOS – 2, który sanowi ,,złoty standard” wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ADOS-2 stanowi częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji. Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy. Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne. Źródło: Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie.

czytaj dalej »

Informacja - weekend majowy

29 kwietnia 2024

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze informuje, że w dniach 01.05.2024 r. do 03.05.2024 r. oraz 30 – 31.05.2024 r. Powiatowe Centrum Edukacji będzie nieczynne - urlopy wypoczynkowe pracowników. Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj dalej »

Bilans 2023

10 maja 2024

Poniżej znajdą Państwo bilans jednostki budżetowej za rok 2023.

czytaj dalej »