Zapytanie ofertowe nr 2/ 2023 na remont łazienki na I piętrze

Zapytanie ofertowe nr 2/ 2023 na remont łazienki na I piętrze
w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Znak sprawy: PCE/07/II/2023
Kamienna Góra, dnia 03 lipca 2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2019.1843 ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Remont łazienki na I piętrze ”.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Kamiennogórski – Powiatowe Centrum Edukacji
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58 – 400 Kamienna Góra
Tel. 75 645 02 44,
kom. 601646072

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont łazienki – I piętro – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze – 36 miesięczna gwarancja. Kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.

Zamówienie ma na celu wykonanie następujących robót wg załączonego przedmiaru:
1. Wyburzenie ścian działowych.
2. Skucie płytek na ścianach i posadzce.
3. Wykucie drzwi wejściowych.
4. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.
5. Wymiana instalacji elektrycznej.
6. Demontaż i montaż umywalek 2 sztuki wraz z podłączeniem.
7. Obsadzenie nowych geberitów wraz z zabudową 3 sztuki.
8. Wykonanie nowych tynków i wylewek na posadzce.
9. Ułożenie nowej glazury na ścianach i posadzce.
10. Montaż nowych muszli ustępowych.
11. Malowanie.
12. Postawienie nowych ścian systemowych z drzwiami 3 sztuki.
13. Montaż nowych drzwi wejściowych.
14. Wywózka i utylizacja gruzu.

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 07 lipca 2023 r. o godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2023 r. o godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Edukacji, ul. Papieża Jana Pawła II 17, 58 – 400 Kamienna Góra z dopiskiem:
„Remont łazienki na I piętrze”.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– najniższa cena.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
– aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem,
– wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1,

Płatność za wykonanie usługi nastąpi jednorazowo po zakończeniu usługi i odbiorze przez zamawiającego, przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
Bernarda Kurczewska

Załączniki

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Załącznik nr 1 – formularz oferty 269 KB 68
2 pdf Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie 127 KB 55

Czytaj również

Zapytania ofertowe na rok 2024 - rozstrzygnięcia

22 grudnia 2023

Poniżej znajdą Państwo rozstrzygnięcia zapytań ofertowych:

czytaj dalej »

II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

13 lutego 2024

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza  pedagogów i psychologów szkolnych na II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 19 lutego ( poniedziałek ) 2024 r., w  godz. od 10 do 12 w PCE w Kamiennej Górze ( gabinet I piętro ). Tematyka spotkania:

  1. Podsumowanie pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.
  2. Informacje na temat Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
  3. Dyskusja, sprawy różne, podsumowanie spotkania.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 16.02.2024 roku pod nr tel.75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.  Serdecznie zapraszam Bernarda Kurczewska dyrektor PCE

czytaj dalej »

Życzenia

11 grudnia 2023

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia  zdrowia, pogody ducha, spokoju, radości z małych rzeczy oraz miłych spotkań w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole! Nadchodzący rok 2024 niechaj będzie radosny, obfitujący  w ważne i same pozytywne wydarzenia. Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

czytaj dalej »