MEN: Dzia艂ania MEN w organizacji roku szkolnego 2020/2021.


Bezpieczny powr贸t do szk贸艂. Dzia艂ania MEN w organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii.

Elastyczne modele kszta艂cenia, uprawnienia dyrektor贸w w sytuacji zagro偶enia zara偶enia COVID-19 w szko艂ach i plac贸wkach, wytyczne sanepidu dla szk贸艂 i plac贸wek, kalendarz dzia艂a艅 legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji 鈥 to najwa偶niejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadaj膮cej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii.

Granatowa grafika z tekstem: "Bezpieczny powr贸t do szk贸艂 鈥 konferencja MEN"

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawi艂 dzisiaj, 5 sierpnia br. dzia艂ania ministerstwa podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalaj膮ce na elastyczne formy nauczania 鈥 to najwa偶niejsze z dzia艂a艅, kt贸re pozwol膮 na bezpieczn膮 nauk臋 w szko艂ach.

鈥 1 wrze艣nia uczniowie wracaj膮 do szk贸艂. A my robimy wszystko, by uczyli si臋 w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwi膮zania 鈥 wytyczne sanitarne i rozwi膮zania prawne, kt贸re pozwol膮 odpowiednio zareagowa膰 i podj膮膰 w艂a艣ciwe decyzje gdy pojawi si臋 ognisko zaka偶enia 鈥 powiedzia艂 minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

W konferencji wzi臋li te偶 udzia艂: Marzena Macha艂ek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kope膰 podsekretarz stanu w MEN.

Wytyczne GIS.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawi艂 opracowane wsp贸lnie z G艂贸wnym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szk贸艂 i plac贸wek, kt贸re b臋d膮 obowi膮zywa艂y od 1 wrze艣nia 2020 r. Maj膮 one zastosowanie do organizacji pracy szk贸艂 i plac贸wek, w tym dla uczni贸w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawieraj膮 og贸lne i szczeg贸艂owe zalecenia zwi膮zane m.in. z organizacj膮 zaj臋膰 w szkole, wydawaniem posi艂k贸w, higien膮, czyszczeniem, dezynfekcj膮 pomieszcze艅 i powierzchni, post臋powaniem w przypadku podejrzenia zaka偶enia u uczni贸w i pracownik贸w szko艂y.

G艂贸wn膮 wytyczn膮 jest bezwzgl臋dne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: cz臋ste mycie r膮k, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowi膮zkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodz膮ce do szko艂y lub plac贸wki, regularne czyszczenie pomieszcze艅. Uczniowie w klasach nie b臋d膮 musieli nosi膰 maseczek. W miar臋 mo偶liwo艣ci zaleca si臋 tak膮 organizacj臋 pracy i jej koordynacj臋, kt贸ra umo偶liwi zachowanie dystansu mi臋dzy osobami przebywaj膮cymi na terenie szko艂y.

Dyrektorzy szk贸艂 i plac贸wek na podstawie wytycznych mog膮 ju偶 przygotowywa膰 wewn臋trzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szko艂y i plac贸wki w czasie epidemii. Do po艂owy sierpnia G艂贸wny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczeg贸艂owe rekomendacje post臋powania dla powiatowych inspektor贸w sanitarnych w sytuacji wyst膮pienia na terenie szko艂y ogniska zaka偶enia. B臋d膮 one uzale偶nione od stopnia zaka偶enia wyst臋puj膮cego na danym terenie i adekwatne do wyst臋puj膮cych okoliczno艣ci. Pozytywna opinia Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego b臋dzie kluczowa dla dyrektora szko艂y lub plac贸wki i organu prowadz膮cego w przej艣ciu na system kszta艂cenia 鈥瀖ieszany鈥 lub 鈥瀦dalny (tzw. warianty B i C pracy szko艂y i plac贸wki).

Harmonogram przygotowa艅.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawi艂 szczeg贸艂owy harmonogram dzia艂a艅 MEN do rozpocz臋cia roku szkolnego. Do po艂owy sierpnia b臋d膮 gotowe niezb臋dne akty prawne MEN. Nast臋pnie zaczn膮 si臋 spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami o艣wiaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojew贸dzkim i powiatowym. MEN przygotuje r贸wnie偶 materia艂y informacyjne dotycz膮ce funkcjonowania szk贸艂 w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne.

Przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych konkretnych rozwi膮za艅 prawnych analizie poddali艣my rozwi膮zania wyst臋puj膮ce w innych pa艅stwach, g艂贸wnie europejskich.

W pierwszej po艂owie sierpnia - mi臋dzy 10 a 14 Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, kt贸re pozwol膮 na wdro偶enie w szko艂ach odpowiednich rozwi膮za艅 w przypadku wyst膮pienia ogniska zaka偶enia. Istotne zmiany b臋d膮 wprowadzone w rozporz膮dzeniu MEN w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach. Dzi臋ki wprowadzonym zmianom dyrektor szko艂y lub plac贸wki b臋dzie m贸g艂 zawiesi膰 zaj臋cia ze wzgl臋du na aktualn膮 sytuacj臋 epidemiologiczn膮, kt贸ra mo偶e zagra偶a膰 zdrowiu uczni贸w. Zawieszenie b臋dzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadz膮cego oraz pozytywnej opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

B臋d膮 to elastyczne rozwi膮zania umo偶liwiaj膮ce dyrektorowi szko艂y lub plac贸wki zawieszenie zaj臋膰 w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagro偶enia epidemicznego i potrzeb z tym zwi膮zanych oraz mo偶liwo艣ci organizacyjnych. Dyrektor b臋dzie m贸g艂 zawiesi膰 zaj臋cia grupy, grupy wychowawczej, oddzia艂u, klasy, etapu edukacyjnego lub ca艂ej szko艂y lub plac贸wki, w zakresie wszystkich lub poszczeg贸lnych zaj臋膰.

Kolejne zmiany b臋d膮 wprowadzone w rozporz膮dzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o艣wiaty w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem Covid-19 (art.30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczeg贸lnych rozwi膮za艅 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o艣wiaty w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem Covid-19 (art. 30 c upo). W przepisach tego aktu prawnego b臋d膮 okre艣lone szczeg贸艂owe rozwi膮zania dotycz膮ce funkcjonowania szk贸艂 w okresie zawieszenia zaj臋膰 przez dyrektora szko艂y. Utrzymane zostan膮 dotychczasowe rozwi膮zania oraz dodana zostanie mo偶liwo艣膰 realizacji kszta艂cenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szk贸艂 i plac贸wek w okresie pandemii w sytuacji wyst膮pienia zaka偶enia na danym terenie.

Wariant A 鈥 tradycyjna forma kszta艂cenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kszta艂cenie. Obowi膮zuj膮 wytyczne GIS/MZ i MEN dla szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.

W przypadku wyst膮pienia zagro偶enia epidemiologicznego dyrektor szko艂y, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgod膮 organu prowadz膮cego, b臋dzie m贸g艂 cz臋艣ciowo lub w ca艂o艣ci zawiesi膰 stacjonarn膮 prac臋 szk贸艂 i plac贸wek. W贸wczas dopuszczalne b臋d膮 dwa warianty kszta艂cenia: B i C.

Wariant B 鈥 mieszana forma kszta艂cenia (hybrydowa)

Dyrektor b臋dzie m贸g艂 zawiesi膰 zaj臋cia grupy, grupy wychowawczej, oddzia艂u, klasy, etapu edukacyjnego lub ca艂ej szko艂y lub plac贸wki, w zakresie wszystkich lub poszczeg贸lnych zaj臋膰 i prowadzi膰 kszta艂cenie na odleg艂o艣膰 (zdalne). B臋dzie to zale偶a艂o od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy plac贸wce. Decyzj臋 podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadz膮cego i otrzymaniu pozytywnej opinii Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, b臋dzie mo偶na - z uwagi na konieczno艣膰 podejmowania szybkiej decyzji - uzyska膰 pisemnie, ustnie, za pomoc膮 emaila, telefonu.

Wariant C 鈥 kszta艂cenie zdalne

Dyrektor szko艂y, plac贸wki podejmuje decyzj臋 o zawieszeniu zaj臋膰 stacjonarnych na okre艣lony czas i wprowadzeniu w ca艂ej szkole kszta艂cenia na odleg艂o艣膰 (edukacji zdalnej). Konieczna b臋dzie w tym przypadku zgoda organu prowadz膮cego i pozytywna opinia Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zaj臋膰 w szko艂ach na terenie kraju.

Dalsze dzia艂ania organizacyjne.

W drugiej po艂owie sierpnia zorganizowane zostan膮 spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek. Ponadto MEN przygotuje materia艂y informacyjne dla dyrektor贸w szk贸艂, rodzic贸w z najwa偶niejszymi wytycznymi dotycz膮cymi zasad bezpiecze艅stwa.
 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Materia艂y:

Wytyczne dla szk贸艂 i plac贸wek 鈥 wrzesie艅 2020
Wytyczne鈥媉dla鈥媉szk贸艂鈥媉i鈥媉plac贸wek鈥媉-鈥媉wrzesie艅鈥媉2020.docx 0.08MB
PREZENTACJA 鈥 Bezpieczny powr贸t do szk贸艂 鈥 konferencja MEN
PREZENTACJA鈥媉鈥撯媉Bezpieczny鈥媉powr贸t鈥媉do鈥媉szk贸艂鈥媉鈥撯媉konferencja鈥媉MEN.pdf 20.25MB