Zmiany dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju!


Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wynika ze zmiany zawartej w art. 71b ust. 2a ustawy, wprowadzonej art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), zgodnie z którą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane również w innych formach wychowania przedszkolnego. Do ww. przepisu odsyła art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy, upoważniający do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Obowiązujące rozporządzenie zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące obecny stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, zdrowia i polityki społecznej, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki nabytej w tym okresie.

Rozporządzenie, które weszło w życie 30 października 2013 r., określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

W celu dostosowania przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono następujące zmiany:
1)    uzupełniony został katalog miejsc, w których organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o inne formy wychowania przedszkolnego;
2)    wskazano, że zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego;
3)    zmieniono określenie „zakład opieki zdrowotnej” na „podmiot leczniczy”, co wynika z wprowadzonego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) nazewnictwa podmiotu leczniczego oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą;
4)    wskazano wśród osób koordynujących pracą zespołu także osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego albo upoważnionego przez nią nauczyciela;
5)    dodano wśród osób ustalających miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka także osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego.