Diagnoza i terapia SI

Od 1 września 2023 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uruchamiamy diagnozę i terapię integracji sensorycznej. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci objętych w PCE – PPP w Kamiennej Górze zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

,,Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze efekty”.
A. Jean Ayres

Integracja Sensoryczna to wg A. J. Ayers proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania.

Bodźce ze strony zmysłu równowagi (układu przedsionkowego), dotyku i propriocepcji (czucia głębokiego mięśni, ścięgien i stawów) płynące do naszego mózgu niosą niezliczone ilości informacji. Mózg dokonuje swoistego procesu „obróbki” informacji (lokalizuje, rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami) i rozsyła wyniki do kory (wzgórze jest stacją przekaźnikową), co jest podstawą celowego działania (praksji).

Uczymy się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.

Wg dr J. Ayres najwcześniej dojrzewające, najbardziej podstawowe zmysły – dotykowy, proprioceptywny (czucie głębokie z mięśni, ścięgien i stawów) oraz przedsionkowy (zmysł równowagi) wraz z integracją odruchów leżą u podstaw całego rozwoju dziecka. Funkcjonowanie zmysłu słuchu i wzroku (przy braku uszkodzeń) jest stymulowane przez bodźce sensoryczne płynące z dotyku, propriocepcji i układu przedsionkowego. Zmysły te wpływają na rozwój mowy, umiejętności ruchowe, koordynację ruchową, koncentrację oraz poziom aktywności ruchowej. Prawidłowe funkcjonowanie tych zmysłów jest niezbędne do tego, aby dziecko mogło nabywać nowe umiejętności ruchowe i poznawcze.

W terapii Integracji Sensorycznej zajmujemy się trzema podstawowymi, najwcześniej rozwijającymi się zmysłami:
• UKŁADEM PRZEDSIONKOWYM (ZMYSŁEM RÓWNOWAGI)
• DOTYKIEM
• PROPRIOCEPCJĄ (CZUCIEM GŁEBOKIM MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, STAWOW)

RODZAJE ZMYSŁÓW:
Zmysły „bliskie”:
– układ przedsionkowy,
– dotyk
– propriocepcja (czucie głębokie),

Zmysły „dalekie”:
– węch,
– smak,
– wzrok,
– słuch,

Czas diagnozy to zwykle 3 godziny. Dziecko powinno być ubrane w wygodny strój, nieograniczający jego ruchów. Należy zwrócić uwagę aby spotkania nie odbywały się gdy dziecko jest przeziębione, głodne lub śpiące itp. Badanie rozwoju procesów integracji sensorycznej przeprowadza się z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych (Testów Południowo- Kalifornijskich) oraz prób obserwacji klinicznej, badających stan funkcjonowania podstawowych zmysłów oraz jakość organizacji informacji odbieranych przez ciało do celowego ich wykorzystania.

NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA (OBJAWY) DZIECKA, KTÓRE MOGĄ ŚWIADCZYĆ O ZABURZENIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Zajęcia SI polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń.

Diagnozę i terapię prowadzi:
mgr Paulina Pietruszka
oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Czytaj również

Informacja - weekend majowy

29 kwietnia 2024

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze informuje, że w dniach 01.05.2024 r. do 03.05.2024 r. oraz 30 – 31.05.2024 r. Powiatowe Centrum Edukacji będzie nieczynne - urlopy wypoczynkowe pracowników. Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj dalej »

Poradniki dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu

15 maja 2024

Zachęcamy do zapoznania się z ,,Poradnikiem dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu” oraz z ,,Poradnikiem dla nauczycieli. Praca z dziećmi w spektrum autyzmu”. Poradniki powstały dzięki współpracy Fundacji ING Dzieciom a Fundacją SYNAPSIS.

czytaj dalej »

Bezpłatne badania testem ADOS-2

10 maja 2024

Specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze realizują bezpłatne badania wystandaryzowanym testem ADOS – 2, który sanowi ,,złoty standard” wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). ADOS-2 stanowi częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji. Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy. Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne. Źródło: Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie.

czytaj dalej »