Zapytanie ofertowe nr 2/ 2023 na remont łazienki na I piętrze

Zapytanie ofertowe nr 2/ 2023 na remont łazienki na I piętrze
w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Znak sprawy: PCE/07/II/2023
Kamienna Góra, dnia 03 lipca 2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2019.1843 ) zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Remont łazienki na I piętrze ”.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Kamiennogórski – Powiatowe Centrum Edukacji
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58 – 400 Kamienna Góra
Tel. 75 645 02 44,
kom. 601646072

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont łazienki – I piętro – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze – 36 miesięczna gwarancja. Kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne.

Zamówienie ma na celu wykonanie następujących robót wg załączonego przedmiaru:
1. Wyburzenie ścian działowych.
2. Skucie płytek na ścianach i posadzce.
3. Wykucie drzwi wejściowych.
4. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.
5. Wymiana instalacji elektrycznej.
6. Demontaż i montaż umywalek 2 sztuki wraz z podłączeniem.
7. Obsadzenie nowych geberitów wraz z zabudową 3 sztuki.
8. Wykonanie nowych tynków i wylewek na posadzce.
9. Ułożenie nowej glazury na ścianach i posadzce.
10. Montaż nowych muszli ustępowych.
11. Malowanie.
12. Postawienie nowych ścian systemowych z drzwiami 3 sztuki.
13. Montaż nowych drzwi wejściowych.
14. Wywózka i utylizacja gruzu.

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 07 lipca 2023 r. o godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2023 r. o godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Edukacji, ul. Papieża Jana Pawła II 17, 58 – 400 Kamienna Góra z dopiskiem:
„Remont łazienki na I piętrze”.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– najniższa cena.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
– aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem,
– wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1,

Płatność za wykonanie usługi nastąpi jednorazowo po zakończeniu usługi i odbiorze przez zamawiającego, przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
Bernarda Kurczewska

Załączniki

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Załącznik nr 1 – formularz oferty 269 KB 80
2 pdf Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie 127 KB 69

Czytaj również

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa

13 marca 2024

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Zespół Downa występuje u około 1 na 800-1000 noworodków. Osoby z zespołem Downa zazwyczaj charakteryzują się niepełnosprawnością intelektualną, opóźnieniem rozwoju mowy i umiejętności społecznych. Są także bardziej podatne na niektóre choroby, takie jak choroba Alzheimera, choroba serca i problemy z tarczycą. Dzięki wsparciu, edukacji i leczeniu osoby z zespołem Downa mogą prowadzić normalne i pełne życie.

czytaj dalej »

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dnia 08.01.2024 r. częściowe nr II/2023

5 kwietnia 2024

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu administracji rządowej Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu określonego w porozumieniu nr MEiN/2022/DWEW/1023 zawartym w dniu 29.04.2022 r., pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Kamiennogórskim.

czytaj dalej »

Światowy dzień Świadomości Autyzmu

4 kwietnia 2024

2 kwietnia obchodzony jest na całym świecie Światowy dzień Świadomości Autyzmu. Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze przyłącza się do obchodów!

czytaj dalej »